Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 1. ve 2. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi Yetiştirme Kurslarının 18 – 23 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanmaktadır.

Kurs Başvuruları E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden 06 Eylül 2023 tarihinde saat 11:00’de  açılacak olup; 13 Eylül 2023 saat 16:00’da son bulacaktır.

Başvuru kontenjanı 100 kişi ile sınırlı olup, sınıf kontenjanı 50 kişi olması nedeni ile başvuru yapan ilk 100 kişi içerisinden Antrenör Eğitim Talimatımızın “Uygulama Eğitimine katılacak adaylarda aranacak şartlar” başlıklı 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre her iki kademe için sadece aşağıdaki şartları taşıyan 50 kursiyere, başvuru önceliği ve başvuru sırasına göre referans numarası tanımlanacaktır.

Buna göre aşağıdaki kriterler baz alınarak 50 kişilik sınıf kontenjanları oluşturulacaktır.

1. Kademe Antrenör Kursu;
1- Taekwondo branşında milli sporcu olan kişiler,
2- Taekwondo branşında en az üç yıl lisanslı sporcu olan kişiler,
3- Yukarıdaki ilk madde de ki kriterlere göre başvuruların 50 kişilik kontenjanı doldurmaması halinde Antrenör Eğitim Talimatımızın 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre sırasıyla başvuru kabul edilecektir.

2.  Kademe Antrenör Kursu;
1- Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan bölümlerden mezun olmuş ve en az iki dönem “Taekwondo” dersi almış ve antrenör denkliği Federasyonumuz ile Spor Eğitim ve Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış olan kişiler,
2- Taekwondo branşında milli sporcu olan kişiler,
3-Taekwondo branşında en az üç yıl lisanslı sporcu olan kişiler,
4-Yukarıdaki ilk madde de ki kriterlere göre başvuruların 50 kişilik kontenjanı doldurmaması halinde Antrenör Eğitim Talimatımızın 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre sırasıyla başvuru kabul edilecektir.

Ayrıca; daha önce kademe kurslarına katılım sağlayarak Oyun Kuralları dersinden bütünlemeye kalan kursiyerlerimiz kontenjan sınırı olmaksızın kurs ön kayıt süresi içerisinde E-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Kursiyerlerin bütünlemeye kaldıkları ders veya derslerini almadan sınavlarına katılmaları mümkün değildir.

Bütünleme Dersi Alacak Kursiyerlerin Ders Programı;

1. Kademe Taekwondo Oyun Kuralları Dersi: 22 Eylül Cuma 13.30-17.30

Bütünleme Dersi Alacak Kursiyerlerin Sınav Takvimi;

Oyun Kuralları Sınav: 23 Eylül Cumartesi 08.30-09.30

Taekwondoda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Dersinden bütünlemeye kalan kursiyerlerimiz değişen Taekwondo Antrenör Eğitim Talimatımız Ders Programı içerisinde ilgili ders içeriği bulunmadığı için E- devlet başvurusunda bulunmayacaktır. İlgili dersten bütünleme sınavına katılmak isteyen kursiyerlerimizin  23 Eylül 2023 Cumartesi saat 10.00’da sınava katılmak üzere belirtilen kurs yerinde olmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR     

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
ç) En az yirmi yaşını doldurmak.
d) Bu Talimatın 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) 13/07/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Türkiye Taekwondo Federasyonu disiplin ve ceza talimatına göre;

a) Antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar
b) Üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde,

bu talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programına katılamaz.

Dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN FEDERASYONUMUZA GÖNDERİLMESİ İSTENİLEN BELGELER

Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan istenecek belgeler

1) Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği (QR Kodlu e-devlet üzerinden)
b) E-Devlet üzerinden Öğrenim belgesinin çıktısı ( QR Kodlu e-devlet üzerinden)
c) E-Devlet üzerinden Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı yoktur ibareli belge ( QR Kodlu e-devlet üzerinden)
ç) Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezlerinden, devlet ve özel hastanelerden alınabilir, ayrıca “Taekwondo Sporu yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)
d)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. (E-Devlet üzerinden spor bilgi sisteminden sportif ceza kaydının çıktısı)
e) Kurs katılım ücreti dekontu

1. Kademe Uygulama Kurs Ücreti: 2.000,00 TL
2. Kademe Uygulama Kurs Ücreti: 2.500,00 TL
3. Bütünleme Kurs Ücreti: 450,00 TL

Banka Personeline “Spor Federasyonları Ödemesi” olduğunu belirterek, sadece Referans veya TC Kimlik Numarasıyla kurs ödemesi yapılacaktır.

Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.

Garanti Bankası Ödeme İşlemi ile ilgili detaylı anlatıma ulaşmak için tıklayınız.

f) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin aslı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya Federasyonumuzca onaylı sureti,
g) Aşağıda yer alan EK-1 FORM‘un doldurulmuş bir nüshası,
ğ) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Temel Eğitim Kursu sınavından geçtiklerine dair kare kodlu sınav sonuç çıktıları ( https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/giris linkten alınan QR Kodlu sınav sonuç belgesi) Üniversitelerin Spor Bilimleri Alanında Lisans Eğitimi veren bölümlerden mezun olup, 1. Kademe ( Yardımcı Antrenör) Temel Eğitim Programından muaf olanların ve yine Üniversitelerin Spor Bilimleri Alanından mezun olup mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca 2. Kademe ( Temel Antrenör ) sınavından muaf olanlar hariç.

Başvuru süresi içerisinde referans numarası tanımlanan kursiyerlerin yukarıda belirtilen evrakları kendilerine belirtilen süre içerisinde Federasyonumuz Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza A Blok No:139/45 Balgat Çankaya/ANKARA adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

İlk 50 kişi içerisinde yer alan kursiyerlerin evrak gönderimi sonrası evrakları incelenerek, Antrenör Eğitim Talimatı madde 7 ‘Uygulama Eğitimine Katılacak Adaylarda Aranılacak Şartları’ taşımaları halinde E-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinde kursları onaylanacaktır.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Antrenör Eğitim Talimatı Madde 10

(1)Uygulama eğitiminde devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez.
(2)Birinci fıkrada belirtilen sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.

UYGULAMA EĞİTİMİ VE SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Antrenör Eğitim Talimatı Madde 12

(1) Temel eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar,Bakanlık bilişim sistemi aracılığıyla uygulama eğitimine başvurabilir.

(2) Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Uygulama eğitiminin sonunda derslerin özelliklerine göre ayrı ayrı yapılacak uygulama sınavının yanı sıra,yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir.
b) Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavlarda uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar o ders için başarılı sayılır. Başarısız olan adaylar, o dersten tekrar uygulama eğitimi almadan sınava giremez.
c) Kademeler itibarıyla uygulama eğitiminde yer alan derslerin sınavlarından başarısız olanlar daha sonra açılacak aynı kademedeki uygulama eğitiminde başarısız olduğu dersin eğitimine ve sınavına, ilk uygulama eğitimi kayıt tarihinden itibaren dört yıl içerisinde en fazla dört defa katılabilir. Bu süre sonunda başarısız olanlar ile uygulama eğitiminde yer alan derslerin tümünden başarısız olanlar ilgili kademedeki uygulama eğitimini tekrarlamak zorundadır.
ç) Uygulama eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, mevzuatında aranan diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Önemli Not : Adli Sicil ve Arşiv Kaydı bulunan antrenör ve antrenör adaylarının sicil@taekwondo.org.tr mail adresimize mahkeme kararları ve E- Devlet sistemi üzerinden alınan Adli Sicil ve Arşiv kayıtlarını kurs başvuru süresinden önce göndererek Federasyonumuzdan onay aldıktan sonra kursa başvuru yapmaları gerekmektedir.

*** E- Devlet Spor Bilgi Sistemi kurs başvurunuz esnasında Dan’ınızı gösterir belge yüklenmesini istemekte olup; başvuru esnasında sorun yaşamamanız adına Dan’ınızı gösterir Sicil Çıktısı Örneğinizi hazır bulundurmanız gerekmektedir.  (Farklı bir evrak yükleyerek başvuruda bulunan kursiyerlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır. (https://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/kayittae/Giris3.asp) adresinden belgenizi temin edebilirsiniz.)

*** E- devlet sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri sorgulanamayan adaylar için diploma örneklerini başvuru esnasında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

***Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için E-Devlet şifreniz olması gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz.

*** Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saatler Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.

*** E-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden kursa nasıl başvuru yapılır görüntülemek için tıklayınız.

*EK-1 FORM için tıklayınız.